1. Organizatorem zajęć jest firma Akademia Sportu  Big-Point , reprezentowana przez Arkadiusza Janusz, właściciela firmy.Adres do korespondencji:
  Sieraków 354B
  32-410 Dobczyce
  woj. małopolskie
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Akademia zakłada, że Uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 4. Uczestnicy zajęć  zobowiązani są do przestrzegania:
  • niniejszego regulaminu,
  • regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,
  • zasad etyki gry w tenisa ziemnego, piłki nożnej oraz zajęć ogólnorozwojowych.
 5. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy włącznie z obuwiem.
 6. Czas trwania zajęć tenisowych wynosi 60 minut, w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad korzystania z kortów i sal gimnastycznych.
 7. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny (od września do czerwca, z wyłączeniem wakacji i dni ustawowo wolnych od pracy).
 8. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem, a wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane są w miarę możliwości od następnego miesiąca kalendarzowego.
 9. Zajęcia są płatne w cyklach wskazanych w cenniku w zależności od wybranej dyscypliny oraz od ilości godzin treningu w tygodniu oraz lokalizacji.
 10. Opłaty za zajęcia są bezzwrotne i należy je uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry gotówką lub przelewem bankowym na konto bankowe.
  Nr. konta: 42 1050 1458 1000 0092 0760 7665 ING Bank Śląski
  ARKADIUSZ JANUSZ AKADEMIA SPORTU BIG-POINT
  Sieraków 254B, 32-410 Dobczyce
 11. Opłata z góry za zajęcia grupowe jest równoznaczna z rezerwacją miejsca. Brak wpłaty świadczy o rezygnacji z udziału w zajęciach. Ponowny powrót do grupy jest możliwy tylko wtedy, gdy uczestnik ureguluje zaległe opłaty, a miejsce nie zostanie zajęte przez innego klienta.
 12. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, opłata za zajęcia zostaje potraktowana jako nadpłata na zajęcia odbywające się w kolejnym miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach opłata jest zwracana).
 13. W przypadku niepoinformowania o nieobecności dziecka na treningu, klient ponosi pełne koszty uczestnictwa w zajęciach.
 14. Uczestnicy zajęć indywidualnych zobowiązani są do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W takim wypadku uczestnik nie będzie ponosił kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera, natomiast opłata za salę gimnastyczną oraz kort nie podlega zwrotowi.
 15. Dla uczestników zajęć grupowych nieobecność na zajęciach musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 18:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości sms pod numer 506 538 081. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona wg powyższej zasady nie istnieje możliwość odrobienia zajęć.
 16. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko wtedy, jeśli istnieją grupy w tej samej kategorii wiekowej. O chęci odrobienia uczestnik zajęć powinien poinformować Akademię telefonicznie lub smsem przynajmniej 2 dni przed wybranym terminem zajęć.
 17. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, powiadamiając o tym fakcie Akademię w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. Na zajęciach „Piłkarskie Skrzaty”, w grupach 2-4 lat, dziecko ćwiczy wraz z opiekunem. Opiekun w czasie trwania zajęć ponosi odpowiedzialność za podopiecznego.
 19. W zajęciach uczestniczą wyłącznie osoby zapisane z wyjątkiem pkt.17. Rodzice, opiekunowie i rodzeństwo mogą zostać na zajęciach za zgodą trenera.
 20. Akademia Big-Point zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronach internetowych Akademii zdjęć i filmów z zajęć prowadzonych przez Akademię.
 21. Akademia Sportu Big-Point zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 22. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.

Pobierz regulamin w wersji PDF